Các phân hệ chính:

      1. Quản lí hồ sơ văn bản đến
      2. Quản lí hồ sơ văn bản đi
      3. Quản lí công việc
      4. Lịch công tác
      5. Chia sẻ tài liệu
      6. Chăm sóc khách hàng

Sản phẩm đã triển khai rộng rãi tại gần 70 đơn vị thành viên & xấp xỉ 1000 người sử dụng trong hệ thống NXBGDVN

Hỗ trợ trực tuyến

Tên đăng nhập / email
Mật khẩu